Privacy Policy Fysioteam ART

Fysioteam ART hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysioteam ART houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als Fysioteam ART zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy Policy of in algemenere zin, vragen hebt hierover, neem graag contact met ons op

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysioteam ART verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. het behandelproces;
 • Klantgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst of abonnement;
 • Voor marketingdoeleinden, als u hiervoor toestemming hebt verleend.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysioteam ART de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Volledige naam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres;
 • Geslacht en geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN en ID of paspoort nummer;

Je persoonsgegevens worden door Fysioteam ART opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst met 15 jaar wettelijke bewaartermijn. Na 15 jaar worden alle gegevens vernietigd.

Behalve de fysiotherapeut heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot je gegevens zoals andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve medewerkers.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van de anonieme uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verzamelen van anonieme data voor benchmarking en onderzoek;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;
 • Het aanvragen van steunkousen bij Fysiotek

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Fysioteam ART van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een 2-trapsautentificatie op onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering (binnen de wettelijke kaders) van de persoonsgegevens welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen jezelf te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend en heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Cookies

We hebben een aantal soorten cookies die we inzetten om onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Functionele cookies

Cookies die er voor zorgen dat deze website naar behoren functioneert:

 • het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina’s, zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen
 • het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina
 • het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten.
 • het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van je scherm
 • het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven
 • het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren
 • het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft
 • het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren
 • het mogelijk maken om te reageren op onze websites

Analyserende cookies

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages kunnen wij niet herleiden tot personen.

Google analytics

Met Google Analytics meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze sites te verbeteren.
We hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten en de gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. We hebben gegevens delen met Google uitgezet.
De cookies worden maximaal 2 jaar bewaard. Google deelt geen anonieme data met derden. Lees hier het Privacy statement van Google.

Crazy Egg

CrazyEgg houdt bij waar je op klikt op onze website. Hierdoor kunnen we onze pagina’s optimaliseren, zodat we de meest relevante informatie tonen op de beste plekken.
De cookie die CrazyEgg plaatst is om te kijken of je een nieuwe bezoeker of een terugkerende bezoeker bent. Crazy Egg deelt geen anonieme data met derden.
De cookies worden maximaal 5 jaar bewaard. Lees hier het privacy statement van Crazy Egg.

Advertentie cookies

Cookies waarmee we aanbiedingen kunnen sturen die je wilt ontvangen. Denk hierbij aan aanbiedeingen via partnersites of op social media.

Google analytics Remarketing

We meten hiermee welke pagina’s je bezoekt op onze website om hieraan aanbiedingen te koppelen die voor jou relevant zijn. Google deelt geen anonieme data met derden.
De cookies worden maximaal 2 jaar bewaard. Lees hier het Privacy statement van Google.

Facebook

We meten hiermee welke pagina’s je bezoekt op onze website om hieraan aanbiedingen te koppelen die voor jou relevant zijn. Facebook deelt geen anonieme data met derden.
De cookies worden maximaal 2 jaar bewaard. Lees hier het Privacy statement van Facebook.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Je kunt onze cookies en JavaScript natuurlijk ook uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze websites niet optimaal werken. Hoe je cookies uit kan schakelen of verwijderen staat hier uitgelegd:

Tot slot

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden je aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of je de toestemming wilt herzien.